Prevádzkový poriadok I.

TENTO ČLÁNOK SLÚŽI IBA AKO VZOR !!!


Názov zariadenia:

Adresa:

Podnikateľský subjekt: SZČO

IČO:

Všeobecné ustanovenia:
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásahy a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri poskytovaní služieb v zariadení starostlivosti o ľudské telo v súlade s platnou legislatívou na ochranu verejného zdravia.
- zákon NR SR č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
- vyhláška MZ SR zo dňa 16.08.2007.o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Personálne obsadenie:
RELAXAČNÝ PRACOVÍK:
Odborná spôsobilosť:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, vydané:
Osvedčenie o odbornej spôsobilostina vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti na výkon práce v relaxačnom centre, vydané: RÚVZ so sídlom v Martine, regionálny hygienik, dňa:
Zdravotná spôsobilosť:
Zdravotný preukaz, vydaný dňa:

Prevádzkový poriadok bude priebežne upravovaný a udržiavaný v súlade s platnou legislatívou na ochranu zdravia ľudí. Takto realizované zmeny a dodatky budú prijaté výlučne po ich schválení a predložení, odborným pracovníkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.

Základné údaje o poskytovaných službách

Druh a spôsob poskytovania služieb:

Zákazníkom budú poskytované relaxačné služby:
- Reflexoterapia: relaxačná masáž hlavy a tváre
relaxačná masáž chodidiel a dlaní
- masáž tela v sede cez oblečenie
- uvoľňovanie krčnej chrbtice Dornovou metódou
- sviečkovanie
- lymfodrenáž tela
- odstraňovač celulitídy pomocou ručného prístroja Galvanic Spa II


Reflexoterapia:
je druh holistickej liečby. Funguje na princípe stimulácie nervových zakončení v nohách, rukách a na hlave, ktorého dôsledkom je pocit hlbokého uvoľnenia. Uvoľňujú sa svaly, krvnehatene cirkuluje, a tak zásobuje bunky tela kyslíkom a živinami, z tela sa uvoľňujú toxíny. Táto terapia je vhodná pre každú vekovú kategóriu.

Dornova metóda:
je jemné ošetrenie stavcov a kĺbov v oblasti chrbta, priamo ale aj nepriamo je spojená s chrbticou, kde sa pracuje s klientom v stoji, v sede, ale ja ležmo. Bezbolestne sa ošetrujú a uvoľňujú zablokované miesta. Dornova metóda je vynikajúci prostriedok pri bolestiach chrbta v krížovej oblasti a mnoho iných problémovsa touto metódou môže vyriešiť.

Sviečkovanie:
telové sviečky sa používajú k uvoľneniu a obnoveniu toku energie, na odstraňovanie zápalov a toxínov usadených v tele prostredníctvom KOMÍNOVÉHO EFEKTU horením sviečky. Sviečky sú z ľanu, presiaknuté čistým včelím voskom a 100% éterickým olejom /silicou/. Pri ich spaľovaní sa neuvoľňuje teplo a neostávajú žiadne zvyšky spaľovania.

Lymfodrenáž:
je to masáž lymfatického systému s účinkom rýchleho odplavenia únavových a odpadových látok, najmä z kože a podkožia, s účinkom jej regenerácie. Je jedine účinná proti celulitíde.

Galvanic Spa II:
tento vysoko účinný prístroj s nastaviteľným galvanickým prúdom detoxikuje a vyživuje pokožku na tvári, krku a dekolte, vyživuje vlasové cibuľky a aplikáciou špeciálneho gélu na celulitídu odbúrava príznaky pomarančovej kôry.

Pri výkone masáže nebudú používané žiadne masážne prípravky.
Zákazníci budú prijímaní formou objednávok, podľa časového harmonogramu.

Zdravotné kontraindikácie:
zo strany zákazníka:
- akútne chorobné stavy
- výrazné zápalové prejavy na koži
- alergie
- gravidita
- kŕčové žily, osteoporóza, atď.
- rakovina
- krvácavé stavy (hemofília)
- vysoký krvný tlak

zo strany maséra:
- prenosné ochorenia kože
- infekčné ochorenie dých.ciest
- akútne chorobné stavy

Zakázané úkony pri poskytovaní služieb:
Masér môže vykonávať len kondičnú masáž, liečebnú masáž je dovolené poskytovať len pod dohľadom lekára.
- manipulácia s jazvami
- manipulácia s materskými znamienkami
- výkony na očnej rohovke a spojivke

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia zákazníkov a zamestnancov zariadenia:

Objekt sa nachádza v polyfunkčnom objekte BaB na 2.poschodí, so samostatným vstupom. Pozostáva z miestnosti na prevádzkovanie relaxačných služieb o rzlohe 13m2, ďalej z miestnosti, kde je kozmetický salón Lea o rozlohe 20m2.
Pri vstupe do priestorov je čakáreň, kde je prútený stolík, prútené kreslo a stojan na časopisy. Samostatná miestnosť na prezliekanie kozmetičky a relax.pacovníka s kuchynkou. Odkladanie civilného a pracovného odevu je riešené oddelene. K prevádzke patrí aj uzamykateľné sociálne zariadenie.

Objekt je napojený na verejné inžinierske siete mesta:
- pitná voda (zásobovanie je zabezpečené z verejného vodovodu v správe SVS a.s. Martin)
- odkanalizovanie je riešené napojením objektu na verejnú kanalizáciu mesta
- vykurovanie je zabezpečené napojením radiátora na ústredné kúrenie
- osvetlenie : prirodzené (1 okno) a umelé (stropnicové)
- vetranie : prirodzené vetranie oknami
- likvidácia tuhého komunálneho odpadu: v rámci nájomnej zmluvy

Pracovná miestnosť je vybavená:
- jeden masážny stôl, skrinka na pracovný materiál ( tu sa odkladajú aj čistiace a dezinfekčné prostriedky), dekoračná skrinka, pracovný stôl, priestor pre odloženie šatstva a obuvi zákazníkov, umývadlo s prívodom teplej a studenej tečúcej vody, skrinka na odkladanie bielizne.

Dekontaminácia pracovných nástrojov, pomôcok, prístrojov a pracovného prostredia

Dekontaminácia je komplex opatrení, ktorý vedie k odstraňovaniu a usmrcovaniu mikroorganizmov v prostredí a na predmetoch.
Dekontaminácia sa vykonáva postupmi s rôznym stupňom účinnosti:
a.) mechanickou očistou
b.) dezinfekciou
c.) sterilizáciou

a.) mechanická očista - predstavuje súbor opatrení, ktorým sa vlhko a za použitia povrchovo aktívnych látok (detergenty- mydlá,saponáty) mechanicky odstraňujú mikroorganizmy z povrchov plôch, predmetov a pomôcok. Ide napr. o umývanie, zotieranie, pranie, drhnutie navlhko, očistenie navlhko a pod. Mechanická očista má predchádzať dezinfekcii, napriek tomu, že mechanická očista sama o sebe nemá dezinfekčný účinok, veľmi pozitívne ovplyvňuje výsledok dezinfekcie.
b.) dezinfekcia- je výkon, pri ktorom sa ničia choroboplodné mikroorganizmy. Je založená najmä na pôsobení chemických látok schopných po určitej dobe pôsobenia likvidovať patogénne baktérie. Ak ide o použitie postupov, pri ktorých sa súčasne ničia aj vírusy a plesne, hovoríme o vššom stupni dezinfekcie. Čas, za ktorý je dezinfekčný prostriedok schopný mikroorganizmy spoľahlivo usmrtiť sa nazýva expozičná doba (potrebná dĺžka expozície)
Základné zásady dekontaminácie:
Pri dezinfekcii povrchov sa zachováva dvojetapový postup - najskôr mechanická očista potom vlastná dezinfekcia. 1. a 2. etapu možno spojiť, za použitia vhodnej kombinácie dezinfekčných a saponátových - detergentných prostriedkov. Aj pri jednoetapovom postupe, pri použití dezinfekčných prostriedkov s čistiacim účinkom je vhodné vopred odstrániť hrubé nečistoty. Pri práci nebudú používané pracovné nástroje, pomocné prístroje na zefektívnenie masážnych úkonov , ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou pokožkou, nie je potrebná ich dekontaminácia.

Hlavné zásady správne uskutočnenie dezinfekcie:
1.) musí sa dodržať správna (predpísaná) koncentrácia dezinfekčného prostriedku. Dezinfekčné prostriedky sa riedia s pitnou vodou tak, že do odmeraného množstva vody sa pridá odmerané množstvo prípravku, ktorý sa považuje za 100%.
2.) dezinfeknčé roztoky sa pripravujú vždy čerstvé (stárnutím rýchloklesá ich účinnosť), čo najkratšiu dobu pred použitím.
3.) pri dezinfekcii povrchovsa zachováva dvojetapový postup - najskôr mechanická očista potom vlastná dezinfekcia. 1. a 2. etapu možno spojiť, za použitia vhodnej kombinácie dezinfekčných a saponátových - detergentných prostriedkov. Aj pri jednoetapovom postupe, pri použití dezinfekčných prostriedkov s čistiacim účinkom je vhodné vopred odstrániť hrubé nečistoty.
4.) musí sa dodržať potrebná (predpísaná) doba pôsobenie dezinfekčného prostriedku.

Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii v prevádzke

Pri práci nebudú používané pracovné nástroje, prístroje, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou pokožkou.
V prevádzke je potrebné vykonávať očistu a dezinfekciu lôžka. Používaný bude GUTAR . Je to prípravok s baktericídnym, fungicídnym a tuberkulocídnym účinkom, podľa návodu na použitie. Dezinfikovať sa bude aj prístroj Galvanic Spa II, ktorý sa používa pri celulitíde. Prístroj sa najprv mechanicky očistí pod tečúcou vodou, potom sa nastrieka Gutarom nechá sa pôsobiť do vysušenia.

Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou
Masérske lôžko je z ľahko umývateľného materiálu, opatrené textilných prestieradlom, ktoré bude pre každého zákazníka vymieňané.
Výmena textilného prestieradla bude vykonávaná podľa potreby. Čistá bielizeň bude skladovaná oddelene od znečistenej, aby nedošlo k zámene.
- vždy bude k dispozícií dostatočné množstvo bielizne primerané počtu klientov. Použitá bielizeň bude skladovaná v uzatvárateľnej nádobe vyčlenenej na tento účel a denne sa bude odnášať z prevádzky na vypratie.
- pranie textilného materiálu bude riešené vo vlastnej réžii. Na pranie sa bude používať vývarka, resp. prací prášok s prídavkom dezinfekčného prostriedku, pre sušenie a žehlenie bielizne mám k dispozícií vhodné priestory, pričom nebude dochádzať ku kríženiu čistej a špinavej bielizne.

Spôsob a frekvencia upratovania
Prevádzková miestnosť bude udržiavaná v dôkladnom poriadku a čistote. Bežné upratovanie bude vykoávané denne poskončení pracovnej doby: vlhká mechanická očista a dezinfekcia podláh a zariadení na osobnú hygienu. Celkové upratovanie sa bude vykonávať 1 - krát týždenne. 1-2 krát ročne bude vykonaná generálna sanitácia prevádzky (tzv.sanitačný deň), navlhko - použitím dezinfekčného prostriedku (GUTAR a SAVO) - dôkladne vyčistiť všetky plochy (vrátane stien, okien, dverí, svietidiel..)
Mechanická očista bude vykonávaná bežnými saponátovými prostriedkami, dezonfekcia prostriedkami SAVO, FIXINELA, BREF, podľa návodu na použitie.

Spôsob nakladania s odpadom
V prevádzke je odpadová nádoba, ktorá bude denne vyprázdňovaná. Likvidácia - odvážanie odpadu je riešené zmluvne s mestom Martin.

Identifikácia rizík a súvisiace špecifiká pri poskytovaní služieb, preventívne opatrenia, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Faktory pracovného prostredia:
Biologické faktory: súvisiace s prenosom chorôb vyvolávaných choroboplodnými mikroorganizmami (nákazy kože a infekcie postihujúce povrchové časti tela-kožu). Pri msérskych službách poskytovaných obyvateľstvu dochádza k priamemu kontaktu rúk maséra s telom zákazníka. Dôsledok priameho kontaktu pri neodborne poskytovaných úkonoch, či neodborných pracovných postupoch môže viesť ku vzniku a šíreniu prenosných ochorení, resp. inému poškodeniu zdravia zákazníkov.
- nedodržiavaním presne určených postupov a hygienických zásad môže dôjsť k prenosu infekčných ochorení (mykózy, stafylokokové nákazy, svrab).
- mechanické poškodenie (poranenia tlakom, ťahom,, krútením, masáž nepatričných a chorých častí organizmu), tepelné poškodenie organizmu ako celku, alebo hlbokých tkanív lokálne, poškodenie organizmu chemickými faktormi (pôsobením masážnych emulzií na pokožku).

Preventívne opatrenia:
- dodržiavaním zásad osobnej hygieny personálu
- obsluhujúci personál si musí dôkladne umývať ruky (tečúcou teplou vodou a mydlom). K dispozícií sú potrebné ochranné pomôcky, vrátane vhodného pracovného odevu.
- ak sa u pracovníka vyskytne prenosné ochorenie kože vylúčiť ho z pracovného pomeru
- mať k dispozícii dostatočné množstvo bielizne, primerané počtu zákazníkov. Čistá bielizeň sa skladuje oddelene od znečistenej, aby nedošlo k zámene.

Fyzikálne faktory:
- mechanické a tepelné poškodenie organizmu nešetrne vykonávanou masážou (pohmoždenie, natrhnutie svalov, šliach, poškodenie vykĺbením, zlomeniny)

Chemické faktory:
- používané dezinfekčné prodstriedky, ktoré môžu mať dráždivý účinok, alergizujúci účinok, všeobecne poškodzujúci účinok-poleptania kože, najmä pri nedodržaní inštrukcií obsihanutých v návode výrobcu (nedodržanie predpísanej koncentrácie, doby aplikácie výrobku a pod.)

Preventívne opatrenia:
- ochrana pred možným kontaktom používané dezinfekčného prostriedku s pokožkou je zabezpečená používaním ochranných rukavíc
- ochrana dýchacích ciest - vetranie

Iné:
- práce vo vynútených polohách a nadmerné zaťaženie dolných končatín a osového aparátu
Práce, ktoré sú vykonávané v stoji - dochádza k nadmernému zaťaženiu dolných končatína osového aparátu, a to predstavuje riziko:
- nedostatočného prekrvenia dolných končatín, s možným vznikom kŕčových žíl - vyrixov, prípadne zhoršenia už existujúcich prejavov ochorení dolných končatín
- zaťaženie osového aparátu - s možným rizikom poškodenia oporného podporno-pohybového systému.

Podmienky práce relaxačného pracovníka budú upresnené a doplnené do prevádzkového poriadku na základe doporučenia odborných pracovníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva si sídlom v Martine, povykonaní analýzy prác a pracovných podmienok, vyhodnotení časovej snímky a návrhu opatrení na ochranu zdravia a prevenciu ochorení súvisiacich s vykonávaním práce a možným pôsobením negatívnych faktorov.
Podmienky lekárskeho odborného doľadu budú stanovené na základe analýzy úprác a pracovných podmienok spojených s možným zdravotným rizikom a doplnené do prevádzkového poriadku.


Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok:
Ochranné rukavice pracovník používa vždy pri predpokladanom ohrození zdravia, resp. predpoklade narušenia integrity pokožky a z nej vyplývajúcich možných zdravotných dôsledkov ( napr. pri čistení prevádzky a prevádzkových predmetov za použitia dezinfekčných prostriedkov,...)

Záverečné ustanovenia:
Prevádzka bude pribežne zásobovaná dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov i toaletnými potrebami.
Prevádzka je vybavená lekárničkou prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa požiadaviek platnej normy.
Pred začatím prevádzky sa každodenne vykonáva prehliadka všetkých pracovných priestorov, kontroluje sa prevádzky schopnosť všetkých zariadení, stav čistoty.

Prevádzkový poriadok bude pribežne upravovaný a udržiavaný v súlade s platnou legislatívou na ochranu zdravia ľudí. Takto realizované zmeny a dodatky budú prijaté výlučne po ich schválení a predložení odborným pracovníkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine


Meno a priezvisko zodpovednej osoby:


V MESTE:
Rodinná atmosféra, individuálny prístup.