Prevádzkový poriadok II.

Správne prevádzkovanie poskytne Vašim klientom pocit bezpečia a výnimočnosti.
Mať vypracovaný prevádzkový poriadok je nielen povinnosť, ale hlavne výhoda pri Vašom podnikaní.

Prinášame Vám jeden priamo z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Názov prevádzky, adresa prevádzky, IČO, DIČ, telefonický kontakt, email


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK


Prevádzkovateľ: meno priezvisko, adresaVypracovaný dňa __________ Posúdený dňa __________


Pečiatka, podpis prevádzkovateľaMUDr. Eva Chobotová
regionálna hygienička


Masáže, masážne salóny - prevádzkový poriadok


Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri poskytovaní osobných služieb obyvateľstvu - masáže.

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

názov a adresa prevádzky, v ktorej budú služby poskytované:
obchodné meno, názov firmy:
adresa prevádzkovateľa:
IČO:
telefonický kontakt:
email:
počet pracovníkov pracujúcich v prevádzke: z toho na jednej zmene:
otváracie hodiny prevádzky:

b) druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Druh a spôsob poskytovania služieb: masáže rúk, masáž tváre a dekoltu, celotelová masáž, lymfomasáž, akupresúra .....

Krátky popis pracovného postupu pri každom z výkonov.
Používané masážne emulzie, pomôcky atď. :

Kontraindikácie, zakázané úkony: srdcová slabosť, osoby so srdcovým stimulátorom, krvácavé stavy, horúčkovité ochorenia, gravidita, dojčenie, infekčné kožné ochorenia, kŕčové žily, zjavné prejavy zápalov žíl a trombóz, vredy predkolenia, osoby s kovovými transplantátmi, vysoký krvný tlak. Je zakázaná masáž oblastí, kde sa nachádzajú zápalové prejavy, opuchy, TBC ložiská kože, zhubné, alebo nezhubné nádory kože, podkožia, lymfatických uzlín i hlbších tkanív.

c) podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia

V prevádzke dodržujeme hygienické a protiepidemické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedná/ý (majiteľ, vedúci prevádzky - uviesť menovite zodpovedného pracovníka). Vedúci organizácie dbá na to, aby opatrenie na riadne zabezpečenie hygieny prevádzky vykonávali všetci pracovníci a ich dodržiavanie sústavne kontroluje. Predovšetkým zabezpečuje ochranu pred prenosnými chorobami.

Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Všetci pracovníci vykonávajúci obsluhu zákazníkov musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny a to :
- mať čistý pracovný odev
- po každom skončení obsluhy zákazníka si umyť ruky vlastným mydlom pod tečúcou vodu, mať vlastný uterák.

V zariadení musí byť na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci.
Pri poranení zamestnanca alebo zákazníka, alebo pri krvácaní zákazníka v súvislosti s výkonom sa postihnuté miesto musí bezodkladne opláchnuť vodou a následne dezinfikovať. V prípade znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a dezinfikovať prípravkom s bakteriocídnym a virucídnym účinkom (uviesť názov dezinfekčného prostriedku).

Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej bielizne, prípadne jednorazových pomôcok.
Dovolené je používať len zdravotne neškodné kozmetické výrobky z distribučnej siete.

d) návod na použitie prístrojov
(dopísať návod)

e) zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov

Srdcová slabosť, osoby so srdcovým stimulátorom, krvácavé stavy, horúčkovité ochorenia, gravidita, dojčenie, infekčné kožné ochorenia, kŕčové žily, zjavné prejavy zápalov žíl a trombóz, vredy predkolenia, osoby s kovovými transplantátmi, vysoký krvný tlak. Je zakázaná masáž oblastí, kde sa nachádzajú zápalové prejavy, opuchy, TBC ložiská kože, zhubné, alebo nezhubné nádory kože, podkožia, lymfatických uzlín i hlbších tkanív.

f) postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov

V zariadení možno používať len pracovné nástroje a pomôcky na jednorazové použitie alebo pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie, ktoré umožnia ich ľahké čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu. Pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie sa musia po každom zákazníkovi dôkladne mechanicky očistiť, umyť horúcou vodou s prídavkom saponátu a osušiť a pracovné nástroje, ktoré porušujú celistvosť pokožky alebo môžu spôsobiť poranenie, sa musia aj dezinfikovať a sterilizovať. Pri zákazníkoch, ktorí trpia kožnými ochoreniami, možno používať len vyhradené pracovné nástroje a pomôcky, ktoré sa po ich použití musia dezinfikovať prípravkom so širokým spektrom účinnosti.

Plochy, pracovné nástroje a pomôcky, ktoré boli znečistené biologickým materiálom, sa pred čistením musia dezinfikovať prípravkom so širokým spektrom mikrobicídneho účinku (uviesť názov dezinfekčného prostriedku).

Ak sa v zariadení používajú špeciálne prístroje alebo metódy, zákazník musí byť upozornený na možné kontraindikácie a zdravotné riziká a oboznámený so spôsobom ochrany zdravia a musia mu byť poskytnuté zodpovedajúce ochranné pomôcky (ak sa takéto služby v prevádzke vykonávajú je potrebné ich konkrétne vypísať a požadované údaje doplniť).

Zamestnancom musia byť poskytnuté osobné ochranné pracovné prostriedky podľa druhu vykonávaných činností, predovšetkým pracovný odev a pracovná obuv. Každý zamestnanec musí mať k dispozícii aj uterák a mydlo.

g) postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia

Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu sa musia vykonávať denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas výkonu práce.
Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom zákazníka sa musia umývať a dezinfikovať po každom zákazníkovi prípravkom na to určeným.
Vlhká mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku sa musí vykonávať raz týždenne.

Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa priloženého návodu výrobcu a dodržiavame doby expozície. Ak pri obsluhe zákazníka vzniká odpad, ten sa odstraňuje po každom zákazníkovi a zhromažďuje sa v uzatvárateľných nádobách. Nádoby na odpad sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované.
Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa musia vykonávať najmenej raz za dva roky.

Používané dezinfekčné prostriedky v prevádzke:

Prostriedky na dezinfekciu plôch:

Prostriedky na dezinfekciu pracovných pomôcok:

h) spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

V zariadení musí byť dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka musí byť použitá čistá bielizeň.
Pri manipulácii s bielizňou nesmie dôjsť k vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a použitej bielizne.
Čistá bielizeň je v dostatočnom množstve uložená v uzatvárateľnej skrinke, použitá bielizeň je odkladaná do plastového uzatvárateľného koša, z ktorého je denne odvážaná na pranie. V zariadení nie sú vyčlenené priestory na dosúšanie bielizne, preto sa tu táto činnosť nevykonáva. Bielizeň si perieme doma s prídavkom pracieho prostriedku s dezinfekčným účinkom, prípadne s použitím vyvárky a následným vyžehlením. Čistú bielizeň prenášame v jednorazových plastových obaloch - igelitové tašky.

i) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia

Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. Dezinfekcia stien, podláh a zariadenia je vykonávaná pravidelne (podľa písm. g). Je zabezpečené pravidelné vetranie prevádzky, najmä pri práci s pachovo obťažujúcimi látkami. Používajú sa biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu.

j) spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. Nádoby sa denne čistia a dezinfikujú. Odvoz TKO zabezpečuje (obec, mesto ...).


Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Rodinná atmosféra, individuálny prístup.